Lønn og ytelser

Kontrakt/avtale

 • Før utbetaling skal det alltid etableres en arbeidsavtale/kontrakt som er signert av mottaker og person med fullmakt i Fossum IF’s fullmaktsmatrise.
 • En skriftlig avtale som forplikter klubben for mer enn 10.000 kr skal signeres av to personer med delegert fullmakt ihht fullmaktsmatrisen.

Lønnsutbetaling

Alle lønnsutbetalinger foretas fra regnskapsansvarlig, og alle utbetalinger skal være dokumenterbare. Det utstedes lønnsslipp som inneholder spesifikt hva personen mottar, dato for utbetaling, dato for utført arbeid, størrelse på forskuddstrekk mm. Det blir samtidig generert en avsetning for feriepenger som lønnsmottaker vil motta neste år, eller evt ved avslutning av arbeidsforhold om dette avtales. Timelønnede skal føre arbeidstimer på standardiserte timelister. Forskuddsbetalinger bør ikke forekomme.

Skattefri lønnsutbetaling

Fossum IF registrerer alle lønnsutbetalinger i lønnssystemet. Utbetalinger som ikke overstiger skattefri grense medfører ikke oppgaveplikt.

Skattefrie utbetalinger utbetales ikke i tillegg til annen lønn.

All lønnen er arbeidsgiveravgiftpliktig når Fossum IF overstiger beløpsgrensene for dette (se kapittel om arbeidsgiveravgift). 

Utgiftsgodtgjørelse

 • Utbetalinger inntil grensebeløpet til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig.
 • Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.
 • Fossum IF registrerer alle utbetalinger av og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Bilgodtgjørelse

 • Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse uten at det medfører skatteplikt. Se statens satser.
 • Fossum IF benytter standardisert reiseregning som signeres av mottaker og attesteres av leder.
 • Ved krav om passasjertillegg oppgis passasjerene med navn. Det skal påføres dato for reise/hjemkomst ved hver tjenestereise, samt reiserute.

Dommerregninger

 • Dommerregninger legges i egen merket postkasse i dommergarderoben.
 • Det skal brukes fastsatt dommerregningsskjema.
 • Skjemaet legges ferdig utfylt i postkassen.  Leder Fossum IF tømmer postkassen og sørger for videre behandling av regningen. Leder Fossum IF kan delegere oppgaven til andre.
 • Kun ferdigutfylte og godkjente skjemaer blir utbetalt.

Arbeidsgiveravgift

Det beregnes og innrapporteres arbeidsgiveravgift av all lønn når totale lønnsutbetalinger eller lønn per ansatt overstiger beløpsgrensen for arbeidsgiveravgift.