Økonomi

Dette kapittelet skal være et hjelpemiddel for Fossum IF for å sikre god økonomistyring.  Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Fossum IF fungerer, skal kunne finne informasjonen de trenger her.

Formålet med dette kapittelet kan oppsummeres i tre punkter:

  • Fossum IF skal bruke og forvalte Fossum IF’s midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
  • Fossum IF skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
  • Fossum IF skal ha en forsvarlig økonomistyring

Lover og bestemmelser

Fossum IF er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Fossum IF er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

Sentrale lover er

  • NIFs lov
  • Fossum IF’s egen lov
  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
  • Merverdiavgiftsloven
  • Arbeidsgiveravgiftsloven
  • Skattebetalerloven

Fullmakter

Styret i Fossum I.F. har delegert myndighet til enkelte personer/roller i Fossum I.F. Oversikt over denne fullmaktsfordelingen er beskrevet i kapittel om styrer og utvalg.  

Forholdet mellom Fossum IF’s Hovedforening og Fossum IF’s Fotballgruppe

Hovedstyret eier og har ansvaret for klubbens anlegg. Fotballgruppa har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben. Med bakgrunn i dette er Fotballgruppa leietaker av banen fra Hovedforeningen.

Inngående faktura

Alle fakturaer rettet til Fossum I.F. eller andre former for økonomiske krav til Fossum IF skal sendes til:
post@fossum-fotball.no. Faktura må merkes godt med lagsnavn (årskull).   Alle mottatte fakturaer skal godkjennes av 2 ansvarlige personer som har fått fullmakt i fullmaktsmatrise. En av disse skal være lederen av Fossum I.F. Lederen godkjenner fakturaen ved å signere og påføre rett konto og lag, og legger inn beløpet i henhold til oppgitte spesifikasjoner i Fossum IF’s nettbank. Betalingen godkjennes av ytterligere en person til før den effektueres.

Utlegg

Alle utlegg fra medlemmer som skal dekkes av Fossum I.F. skal sendes til:
post@fossum-fotball.no. Utleggskrav som skal dekkes av lagskassa må merkes godt med lagsnavn (årskull), navn på person som har lagt ut, samt kontonummer.

Økonomiske misligheter

Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i Fossum I.F., skal det søkes bistand først hos Styret i Fossum I.F.hovedforening og deretter i samråd med hovedforeningen hos f.eks. idrettskretsen, revisor, og/eller regnskapsfører.