Visjon og verdier

Visjon

Fossum idrettsforening ønsker å være en forening med følgende visjon:

«Der gode opplevelser skapes»

Foreningens verdigrunnlag skal være å skape fellesskapsfølelse, identitet og stabilitet. I sportsplan er verdier og aktiviteter utdypet nærmere.

Verdier

Klubben er bygd på fire grunnleggende verdier;

Inkludering – Respekt – Glede – Målrettethet.
Alle som bidrar i klubben; spillere, trenere, ledere, dommere, foreldre, besteforeldre, publikum, sponsorer og media skal bidra til å ta vare på klubbens grunnleggende verdier. Det innebærer at klubbens aktivitet, på og utenfor banen, beslutninger som tas og menneskemøtene i hverdagen skal gjenspeile disse verdiene. Verdiene danner grunnlaget for et godt klubbmiljø innad og for klubbens omdømme utad.

Inkluderende

Fossum skal være en inkluderende klubb som gir et tilbud til alle som har lyst til å spille fotball, gutter og jenter fra 6 år til senior. Vi har fokus på at alle skal trives og ha det gøy. Samholdet er viktig for oss. Fossum skal være et trygt å være, der barn og voksne føler de blir sett og tatt vare på. Alle skal behandles likeverdig. Vi streber etter å være en åpen klubb som har medbestemmelse på alle nivå og som lytter til alles meninger. I Fossum tar vi vare på hverandre, hilser og møter hverandre med et smil. Vi tar ekstra godt vare på nye spillere i klubben.

 • Tiltak 1: Alle trenere i Fossum hilser på alle når vi er på Fossum
 • Tiltak 2: Ta en prat med nye spillere både før og etter trening de første treningene.
 • Tiltak 3: Hilse alle gjestende lag hjertelig velkommen til Fossum

Respekt

I Fossum skal vi opptre med respekt på alle nivåer. Spillere, trenere, ledere og ellers alle involverte skal vise gjensidig respekt for hverandre. Det er lov å være uenig, men vi snakker ordentlig til hverandre og ikke om hverandre. Vi lytter til andres meninger. I Fossum følger vi og respekterer retningslinjer gitt av Norges Fotballforbund (NFF) og retningslinjer og avgjørelser tatt av klubben. Vi ønsker å forbindes med Fair Play.

I Fossum oppfører vi oss ordentlig overfor motspillere, dommere og publikum. Vi oppfordrer alle foreldre til å følge Foreldrevettreglene utarbeidet av NFF.

I Fossum viser vi respekt for anlegget vårt. Det skal holdes ryddig og tar vare på. Dette gjelder også annet utstyr som tilhører klubben.

 • Tiltak 1: Foreldrevettreglene skal være synlige på alle anleggsdelene til Fossum IF.
 • Tiltak 2: Alle trenere i Fossum får sitt lag til å ta en rydderunde etter trening en gang per måned.
 • Tiltak 3: Kåre en Fair Play pris i året.

Glede

I Fossum arbeider vi hele tiden for å skape glede og godt humør hos barn og voksne. Fossum skal være et morsomt sted å være, og et sted der gode opplevelser skapes. Vi vil skape et trygt og utviklende miljø. Det gjør vi ved å være åpne og positive og lage et opplegg som legger til rette for både utfordringer og mestring. Treningene skal være tilpasset alder og ferdighetsnivå til de ulike gruppene. Vi streber etter å skape mest og best mulig aktivitet.

 • Tiltak 1: Mål om at alle spillere bør oppleve å få skryt i løpet av hver trening.
 • Tiltak 2: Alle lag bør ha minst et sosialt tiltak per sesong i tillegg til avslutning
 • Tiltak 3: Bruke sportsplanen aktivt i planlegging av treningsøkter

Målrettet

I Fossum har vi en gjennomtenkt plan for det vi driver med. Vi har en blå tråd som uttrykkes gjennom sportsplanen. Sportsplanen skal være det overordnede verktøyet på sport. Vi ønsker å ha skolerte trenere på alle nivåer som setter sportsplanen ut i praksis.  Fossum vil rette fokus på kompetanse og faglig utvikling. Vi ønsker å ha klare mål, tydelig kommunisert til alle, på alle nivåer. All aktivitet skal knyttes opp mot klubbens mål. I Fossum har vi fokus på utvikling, og vil legge til rette for de som ønsker å satse på fotball.

 • Tiltak 1: Ha en fungerende og levende sportsplan.
 • Tiltak 2: Arbeide for å alltid ha en godt fungerende trenerveileder
 • Tiltak 3: Aktivt arbeide for å skolere alle trenere i klubben.

Retningslinjer for barn og ungdom

Hovedmålet er å ha et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball i Fossum. Dette skal gjøres på en slik måte at alle får et tilfredsstillende tilbud i alle alderstrinn. Fossum IF gir barn mulighet til å spille organiserte kamper fra det året de fyller 6 år.

Overordnet retningslinjer i Fossum IF er Norges Fotballforbunds (NFF) retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, for aldersgruppene 6-12 og 13-16 år.

For spillere som er 13 år og eldre skal det gjennomføres spillersamtaler én gang i året. Trener og lagleder må være tilstede samtidig på disse.

Fossum IF skal motivere alle lag i idrettsforeningen i alderen 13-19 år til deltagelse på internasjonale cuper.

Det skal etterstrebes at alle lag reiser samlet for å holde kostnadene nede for spilleres familier. Foreldre som ønsker å delta ordner egen overnatting og samkjører dette eventuelt med de andre lagene.

Verdimøte

Fossum IF’s grunnleggende verdier og retningslinjer skal jobbes for å forankres hos alle på alle nivåer. På møter som klubben avholder på alle nivåer (trenermøte, lagledermøte, spillermøte, foreldremøte) skal klubbens verdigrunnlag, NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, Fair Play og Trygge rammer være faste innslag.

Ved oppstart av nye lag avholdes oppstartsforeldremøte med vekt på klubbens verdier. På denne måten vil klubben sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.