Visjon og verdier

Fossum idrettsforening ønsker å være en forening med følgende visjon:

«Der gode opplevelser skapes»

Foreningens verdigrunnlag skal være å skape fellesskapsfølelse, identitet og stabilitet. I sportsplan er verdier og aktiviteter utdypet nærmere.

Fossum sitt verdigrunnlag er:

«Inkluderende – Respekt – Glede – Målrettet»

Samfunns- og verdiarbeid

Verdisett

Fossum sin visjon er å være en arena der gode opplevelser skapes! Klubben er bygd på fire grunnleggende verdier; Inkludering – Respekt – Glede – Målrettethet. Alle som bidrar i klubben; spillere, trenere, ledere, dommere, foreldre, besteforeldre, publikum, sponsorer og media skal bidra til å ta vare på klubbens grunnleggende verdier. Det innebærer at klubbens aktivitet, på og utenfor banen, beslutninger som tas og menneskemøtene i hverdagen skal gjenspeile disse verdiene. Verdiene danner grunnlaget for et godt klubbmiljø innad og for klubbens omdømme utad.

A) INKLUDERING

– Tilbud til alle

– Behandle alle rettferdig

– Medbestemmelse på alle nivå

– Lytte til alle meninger

– Motta alle med åpenhet

– Ta vare på hverandre

– Ta vare på nye medlemmer i klubben

B) RESPEKT

-Snakk til og ikke om

– Ta vare på klubbens eiendeler

– Følge klubbens avgjørelser og retningslinjer

– Fair play

– God opptreden mot trener, dommer, medspiller, motstandere og publikum

– At andres meninger tas hensyn til

– Oppføre seg slik en forventer at andre skal oppføre seg mot en selv.

C) GLEDE

– Godt miljø i klubben

– Å være positiv overfor andre

– Å skape godt humør

– Gi positive tilbakemeldinger

– Rom for spontanitet

– Moro å være på Fossum

– Sette pris på ulikheter

D) MÅLRETTET

– Rød tråd

-Sette opp faste treningsrutiner for alle

-Skolere trenere på alle nivå

-Klare mål, tydelig kommunisert til alle, på alle nivåer

-Alle aktiviteter knyttet opp mot klubbens

Retningslinjer for barn og ungdom

Hovedmålet er å ha et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball i Fossum. Dette skal gjøres på en slik måte at alle får et tilfredsstillende tilbud i alle alderstrinn. Fossum IF gir barn mulighet til å spille organiserte kamper fra det året de fyller 6 år.

Overordnet retningslinjer i Fossum IF er Norges Fotballforbunds (NFF) retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, for aldersgruppene 6-12 og 13-16 år.

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer—ungdomsfotball-13-16-ar/

For spillere som er 12 år og eldre skal det gjennomføres spillersamtaler to ganger i året. Trener og lagleder må være tilstede samtidig på disse.

Fossum IF skal motivere alle lag i idrettsforeningen i alderen 12-19 år til deltagelse på internasjonale cuper.

Det skal etterstrebes at alle lag reiser samlet for å holde kostnadene nede for spilleres familier. Foreldre som ønsker å delta ordner egen overnatting og samkjører dette eventuelt med de andre lagene.

For utfyllende retningslinjer se punkt 2.1 Sportsplan

Verdimøte

Fossum if’s grunnleggende verdier og retningslinjer skal jobbes for å forankres hos alle på alle nivåer. På de faste møtene som klubben avholder på alle nivåer, trenermøte, lagledermøte, spillermøte, foreldremøte skal derfor klubbens verdigrunnlag, NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball, Fair Play og Trygge rammer være faste innslag. Blant annet ligger disse temaene som punkter i oppsett til foreldremøter som formidles på lagledermøtene 2 ganger i året. I tillegg kan sportslig leder, juniorkoordinator, Fair Play ansvarlig eller andre fra fotballstyret/sportslig utvalg bistå lagledelsen på foreldremøter med dette som fokus. Ved oppstart av nye lag avholdes oppstartsforeldremøte med vekt på klubbens verdier. På denne måten vil klubben sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.

Tryggerammer

Fossum skal ha særlig fokus på et område innen det en kaller trygge rammer, hvert år og avholde møter der aktuelle tema presenteres, og gjøres gjenstand for diskusjon og refleksjon for på ulike nivå i klubben. Dette kan være tema som trafikksikkerhet, skader og forsikring, kosthold, rus og mobbing.