Årsmøte

Årsmøtet er idrettsforeningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Trykk på lenke for de ulike årsmøtepapirene:

Årsmøte Onsdag 06.03.2024

Dagsorden årsmøte 2024

Årsberetning hovedstyre 2023

Årsberetning 2023 fotballgruppa

Regnskap og budsjett 2024 Hovedforeningen

Regnskap og budsjett 2024 Fotball

Balanse 31.12.23 Hovedforeningen

Balanse 31.12.23 Fotball

 

Årsmøte Tirsdag 07.03.2023

Dagsorden Årsmøte 2023

Årsberetning Hovedstyret 2022

Årsberetning Fotballgruppa 2022

Regnskap 2022 og budsjett 2023 Hovedforeningen

Regnskap 2022 og budsjett 2023 Fotballgruppa

Balanserapport 2022

Signert protokoll årsmøte 2023

Årsmøte Tirsdag 08. mars 2022

Dagsorden årsmøte 2022

Årsberetning Hovedforeningen 2021

Regnskap 2021 Hovedforeningen

Budsjett 2022 Hovedforeningen

Balanse 2021 Hovedforeningen

Årsberetning Fotballgruppa 2021

Regnskap 2021 fotballgruppa

Budsjett fotballgruppa 2022

Signert protokoll Årsmøte 2022

Uttalelse til årsregnskapet

Årsmøte Tirsdag 09.mars 2021.

Dagsorden årsmøte 2021

Årsberetning hovedstyre 2020

Regnskap 2020 med budsjett 2021

Fossum IF – årsberetning fotballgruppa 2020

Fotballgruppa Resultatrapport 31.12.20

Sportsplan 2021-2022

Årsmøte Onsdag 11.mars 2020.

Protokoll årsmøte 2020

Dagsorden årsmøte 2020

Årsberetning hovedstyre 2019

Resultat 2019 -budsjett 2020

Fossum IF – årsberetning fotballgruppa 2019

Resultat Fotballgruppa 2019

Sportsplan Fossum 2020