Samfunns- og verdiarbeid

Fairplay

Fossum er en Fair Play-klubb. Det vil si at vi tar godt vare på medspillere og inkluderer nye lagkamerater, vi unngår stygt spill og filming, og er aktivt med og skaper trygghet og god lagånd på banen, i kamp og på trening. Før kamp gjennomføres Fair Play-hilsen. Begge stiller opp og hilser før avspark. Dette gjøres også etter kamp – man takker hverandre ordentlig og hyggelig.

Se kapittel i Klubbhåndbok for rollebeskrivelse, Fair play- ansvarlig.

Alkohol

Her støtter Fossum seg til idrettens generelle holdning til alkohol. Det henvises til vedtak i Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54. som blant annet sier:
”Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.”

Mobbing

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Trener og leder må være bevisst på dette, slik at mobbing oppdages blant barn i klubben. Når det oppdages mobbing, skal det alltid reageres. Det er avgjørende at barna ser at voksne reagerer – hvis ikke kommuniseres det at mobbing er akseptert.

Dette gjør du dersom du oppdager mobbing:

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Trener og leder har ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

Seksuell trakassering og overgrep

Klubben følger de retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten som ble vedtatt av Idrettsstyret i 2010. De sier:

 • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 •  Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
 • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 • Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 • Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 • Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 • Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.”

Varslingsplikt

Medlemmer som oppdager uønskede forhold i og rundt foreningen, brudd på lover og regler, plikter å varsle hovedstyret. Se også Fossums lover.

Trafikksikker klubb

Fossum er en Trafikksikker klubb og har egne retningslinjer som alle i klubben skal følge.

Alle i klubben har et ansvar for at ingen av våre spillere, foreldre eller andre medlemmer av klubben utsetter seg selv eller andre for fare i trafikken. Dette gjelder på vår egen Fossum Arena, på andre baner og anlegg der vi er for å spille fotball og ved transport til og fra kamp
og trening. Trafikksikkerhet er fast punkt på vår-møtet med trenere og lagledere. Dette skal også tas opp ved sesongstart med foreldre og spillere.

Ser du behov for tiltak – meld fra til fotballstyret på post@fossum-fotball.no!


Målsetting
Økt trafikksikkerhet for klubbens medlemmer. Trygg transport til og fra fotballaktiviteter.

Ansvar
Styret i klubben har det overordnede ansvaret for transporten av spillere og ledere til og fra fotballaktiviteter.
Lagledere og trenere har på vegne av klubben et ansvar for at transporten til og fra fotballaktiviteter skjer på en forsvarlig måte.

Turer med buss

 • Leie av buss gjennom busselskap sikrer god teknisk standard og erfaren
  sjåfør.
 • Bruk av minibuss krever også erfarne og faste sjåfører.
 • Vær særlig oppmerksom på stopp underveis
 • Finn egnet plass hvor det er tillatt å parkere, og i god avstand til veien
 • Før passasjerene slippes ut gis det beskjed om aktsomhet på plassen
 • Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig
  oppbremsing eller stenger midtgang og dører
 • Husk at det alltid er brannfare på buss

Gjennomføring av transport

 1. Pek ut turleder som organiserer turen. Lagleder er naturlig å utpeke om
  vedkommende er med.
 2. Sørg for at det er biler nok til antall passasjerer.
 3. Ha et fast klokkeslett for fremmøte og avreise.
 4. Beregn tilstrekkelig tid.
 5. Vær positive sjåfører som forbilde for barn og unge.
 6. Påse at sikkerhetsutstyret i bilen brukes.
 7. Stresset kjøring gjør også idrettsutøverne stresset.
 8. Husk at løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp.
 9. Legg inn stopp under lengre reiser.
 10. Alkohol og trafikk er uforenelig – Husk dagen derpå.
 11. Overstig aldri antall tillatte passasjerer.