Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med funksjonsnedsettelse. 
 
En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom. 

I frivillige organisasjoner hvor det er krav om politiattest, skal denne innhentes og fremvises før personen starter i sitt verv. Etter fremvisning kan ikke organisasjonen rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt har samme stilling/verv. Organisasjonen kan kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om nytt verv eller endrede arbeidsoppgaver. Frivillig organisasjon må da utstede ny bekreftelse på dette. 

Den nedre grense for å avkreve politiattest er 15 år.

Politiattest skal kreves av nye trenere, lagledere og andre som er med på trening, kamper, turer o.a. som ledere. Ny attest avleveres hvert 3. år.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Leder og styremedlemmer i Fossum Fotball har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte innhenting:

  1. For å søke om politiattest kreves det bekreftelse fra organisasjon man skal ha verv i. Åpne elektronisk skjema her (tips! gjør det fra en PC så fyller du rett inn), fyll inn ditt navn og fødselsnummer, skann/printscreen dokumentet og legg dette ved søknaden.
  2. Søker (lagleder/trener) oppretter nettsøknad og legger ved vedlegget med bekreftelsen med denne linken. For info, se https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.
  3. Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styremedlem i Fossum Fotball så snart den er mottatt av politiet. Fossum skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Fremvist politiattest noteres i Spond av medlemsansvarlig.