Trenerveileder

Fossum har en trenerveileder som er ansvarlig for oppfølging av trenerne. Trenerveilederen er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling hos trenerne og skal være en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerne på feltet. 
 
Trenerveilederen er oppført i FIKS og må ha gjennomført minimum Grasrottrenerutdanningen, samt gjennomfører kurs for trenerveiledere. Trenerveilederen skal delta på samlinger for rollen i regi av krets. 

Trenerveilederen skal være operativ og være så tilgjengelig og synlig på feltet som mulig.  

Sentrale oppgaver for trenerveilederen er: 

  • Oppfølging av klubbens trenere på feltet. 
  • Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan 
  • Bistå Sportslig utvalg med gjennomføring av trenerforum 
  • Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning 
  • Være en samtalepartner for Sportslig utvalg knyttet til rekruttering av trenere
  • Trenerveileder skal planlegge sesongopplegget for gruppen innenfor de økonomiske rammene som er gitt av klubben. Organisering av arbeidet kan tas opp til drøfting i det sportslige utvalg og skal tilfredsstille klubbens til enhver tid gjeldende regelverk og sportsplan. Forholdene legges til rette fra klubbens side for at nødvendig utstyr og materiell er tilgjengelig til enhver tid.

Trenerveileder er underlagt klubbens vedtekter og retningslinjer, samt Norges Fotballforbunds (NFF) gjeldende lover og bestemmelser. Trenerveileder er også underlagt klubbens fotballstyre eller den fotballstyret utpeker som kan gi trenerveileder instrukser.

Aktivitetskalender